Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement VEDIS Retail Platform

goedgekeurd tijdens de ledenvergadering d.d. 25 april 1983.Lidmaatschap 

Artikel 1 
Op een aanvraag om het lidmaatschap van de vereniging dient het bestuur binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek een beslissing te nemen. 

Artikel 2 

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan plaatsvinden, indien leden hun financiële verplichtingen niet nakomen of zich anderszins in strijd met de belangen van de vereniging gedragen.
 2. Ontzetting vindt alleen plaats, nadat het bestuur het betrokken lid schriftelijk en met redenen omkleed in gebreke heeft gesteld en gedurende de periode van één maand de gelegenheid heeft gegeven alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Bestuur

Artikel 3 

 1. De door het bestuur op te maken voordracht voor de verkiezing van bestuursleden zal ten minste 15 dagen voor de ledenvergadering waarin een verkiezing van een bestuurslid aan de orde zal zijn - de dag van de vergadering en die van de kennisgeving niet medegerekend - aan de leden kenbaar worden gemaakt.
 2. Indien leden kandidaten voor een bestuursfunctie stellen, zal de kennisgeving daarvan aan het bestuur geschieden door middel van een brief door ten minste tien leden ondertekend. 
 3. De in het vorige lid bedoelde kandidaten zullen de aldaar bedoelde kennisgeving voor akkoord medetekenen, opdat van hun bereidheid tot aanvaarding van een bestuursfunctie blijkt. 
 4. De door leden gestelde kandidaten als bedoeld in lid 2 van dit artikel zullen door het bestuur ten minste vijf dagen voor de ledenvergadering - de dag van de vergadering en die van kennisgeving niet medegerekend - aan de leden kenbaar worden gemaakt. 

Artikel 4 
Van de verdeling door het bestuur van de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester zal het bestuur binnen 30 dagen na die verdeling kennis geven aan de leden. 

Artikel 5 
Het bestuur brengt het rooster van aftreden voor zijn leden binnen 30 dagen na de opstelling ervan ter kennis van de leden der vereniging. 

Studiegroepen 

Artikel 6

 1. Het bestuur benoemt de leden van studiegroepen. 
 2. Het bestuur is te allen tijde bevoegd leden van een studiegroep te ontslaan en nieuwe leden te benoemen. 
 3. Het bestuur bepaalt de duur waarvoor een studiegroep wordt ingesteld. Het is bevoegd deze termijn te bekortenof te verlengen en kan tevens voor elke studiegroep een bijzonder reglement vaststellen. 
 4. Voor elke studiegroep benoemt het bestuur een voorzitter. 
 5. Het bestuur is bevoegd op voorstel van de voorzitter van de studiegroep aan leden van die studiegroep boven vergoeding van reis- en verblijfkosten vergoedingen voor bijzondere werkzaamheden toe te kennen. 
 6. Elke studiegroep moet telkenjare binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar verslag uitbrengen aan het bestuur over de verrichte werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar; met dien verstande dat elke studiegroep tevens geacht wordt een bijdrage te leveren aan het jaarverslag van de vereniging, hetgeen de hiervoor genoemde periode van drie maanden kan bekorten.

Geldmiddelen 

Artikel 7 

 1. De contributie van leden wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering. 
 2. Donaties zullen, evenals contributies, jaarlijks op voorstel van het bestuur op de algemene vergadering worden vastgesteld. 

Artikel 8 
Het bestuur kan een gedragslijn vaststellen voor de inning van de contributie/donatie in de gevallen waarin het lidmaatschap in de loop van een jaar begint of eindigt. 

Ledenvergaderingen 

Artikel 9

 1. Leden hebben recht op het kosteloos verkrijgen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de lijsten van leden. 
 2. Vergaderingen worden gepresideerd door de voorzitter en bij diens afwezigheid door één door het bestuur daartoe aangewezen lid van het bestuur.
 3. Van de vergaderingen worden notulen gehouden, die in de daaropvolgende vergadering worden getekend door degene die deze presideert. 
Statuten Overzicht