Statuten

Op 10 oktober 2014 zijn de statuten van VEDIS Detailhandels Platform aangepast en is de naam van de vereniging gewijzigd in VEDIS Retail Platform.
Download hier de statutenwijziging!


Naam en zetel
 

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: 
  VEDIS Detailhandels Platform en is gevestigd in de gemeente Utrecht.

 

Doel 

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel om aan de hand van actuele marktsituaties een koppeling te maken tussen theorie en praktijk van distributievraagstukken. De missie is als volgt: VEDIS richt zich op vraagstukken met betrekking tot de distributie van consumentengoederen en bijbehorende diensten aan eindgebruikers, waarbij zij de problematiek van de detailhandel als centraal uitgangspunt van de activiteiten ziet, alles in de ruimste zin des woords. 
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
  a) het organiseren van studiebijeenkomsten, werkbezoeken en thema(mid)dagen; 
  b) het instellen van studiegroepen; 
  c) het uitgeven van publicaties op het terrein van de vereniging, respectievelijk het bevorderen hiervan; 
  d) de samenwerking met organisaties en instellingen die activiteiten ontwikkelen op het gebied van de detailhandel; 
  e) alle overige wettelijke middelen, welke bevorderlijk zijn voor het door de vereniging beoogde doel.

Duur 

Artikel 3 

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Lidmaatschap 

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone zowel als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 
 2. Gewone leden zijn zij, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. De algemene vergadering kan deze bevoegdheid delegeren aan een door haar uit het midden te benoemen commissie bestaande uit ten minste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
 3. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. 

Artikel 5 

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. 

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt: 
  a) door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, ook als dit ophouden te bestaan het gevolg is van een fusie; 
  b) door opzegging door het lid; 
  c) door opzegging door de vereniging: 
  d) door ontzetting. 
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk: 
  a) indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 
  b) binnen een maand nadat een besluit waarbij anders dan geldelijk de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan een lid bekend is geworden of medegedeeld; 
  c) binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereni-ging in een andere rechtsvorm of tot fusie. 
  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten van het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing. 
 4. Ontzettingen uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet-tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in artikel 4 lid 2 laatste zin is van overeenkomstige toepassing. 
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. 
 6. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden. Het bepaalde in lid 4 omtrent ‘beroep’ is van overeenkomstige toepassing. 

Donateurs 

Artikel 7


Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen beëindigen. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld. 

Geldmiddelen 

Artikel 8

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en de donateurs, eventuele entreegelden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten. 
 2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld. 
 3. Nieuwe gewone leden zijn een entreegeld verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuur 

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Indien het bestuur uit meer dan drie personen bestaat, vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester tezamen het dagelijks bestuur. 
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden, dan wel de bestuurders van de leden-rechtspersonen, van de vereniging benoemd. Tot bestuurders zijn eveneens benoembaar niet-leden. De algemene vergadering stelt tevens het aantal der bestuurders vast. 
 3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
 4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
 5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 
 6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. 

Artikel 10

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Een eventueel dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur. 
 2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 
 3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven. 

Artikel 11 

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan zowel de voorzitter, de secretaris als de penningmeester, ieder afzonderlijk handelende. 
 3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan andere, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.


De algemene vergadering 

Artikel 12

 1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd, dan wel te ‘s-Gravenhage. 
 2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar - hetwelk samenvalt met het kalenderjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overigens van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. 
 3. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie tot onderzoek van de in het vorige lid bedoelde stukken, welke commissie bestaat uit ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Het bestuur doet de stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. 
 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 

Artikel 13

 1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt. 
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. 
 3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van een tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Artikel 14 

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen die daartoe door de algemene vergadering of het bestuur zijn uitgenodigd. 
 2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden. Ieder van hen heeft één stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden. 
 3. Een eenstemmig besluit van al degenen die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden. 
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 

Artikel 15 

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 
 2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. 
 3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Statutenwijziging 

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van het dagelijks bestuur is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen passeren. 
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 
 6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister. 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 17 

 1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3, en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging. 
 2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zo veel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 
 3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur. 
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie'.

Artikel 18

 1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten. 
 3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Statuten Overzicht