KCH-Onderzoeksrapport: De Retail Transitie

Henk Gianotten heeft in opdracht van KCH een onderzoek uitgevoerd naar de transitie van de Nederlandse retail online en offline. Hij heeft uitgebreid onderzoek uitgevoerd bij fysieke en cross channel retailers en bij online retailers (pure players). In het onderzoek ontrafelt hij de verdienmodellen en business modellen die door retailers worden ingezet. Hij constateert, dat er heel wat moet gebeuren, wil de sector klaar zijn voor de toekomst. Veel fysieke retailers hebben geen uitgesproken toekomstvisie en ontbreekt het aan een strategische planning van de bedrijfsvoering. De hele sector moet de overtuiging hebben het nu en in de toekomst de consument niet veel meer uitmaakt via welk kanaal hij zich oriënteert op de aankoop en waar hij die aankoop doet. 

Lees verder en download het onderzoeksrapport De Retail Transitie hieronder.

Fysieke retailers zouden naast investeringen in winkels veel meer moeten investeren in technologie. Hoe lastig dit ook kan zijn. Ook moet de fysieke retail veel meer een heldere keuze maken voor de klantwaarde die zij willen leveren. De online sector in ons land is te kleinschalig, te binnenlands gericht en over het geheel genomen te weinig professioneel. Zo telt Nederland ruim 12.000 meer webshops dan de hele VS. De online sector in de VS heeft een productiviteit die meer dan 6 maal zo hoog is als die van de online sector in ons land. In de VS is de helft van de productiviteitswinsten van online in de afgelopen jaren terecht gekomen in lagere prijzen. De prestaties van de Nederlandse online sector blijven dan ook ver achter bij die in de VS. Tot nu toe heeft de online sector in ons land economisch gezien nauwelijks bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van de sector en van ons land als geheel. In Nederland is alleen de bruin- en witgoedsector daarop een uitzondering. Dit maakt de hele sector uiterst kwetsbaar voor de grote buitenlandse toetreders. Inspelen op digitalisering van de retailsector is wenselijk en onvermijdelijk en moet uiteindelijk leiden tot een nieuwe evenwicht op de productiviteitscurve. Alleen dit leidt tot meer efficiency, een hogere productiviteit en lagere prijzen. Online retail legt een structurele druk op de marges van alle retailers. Door het gebruik maken van big data kan online veel beter op het klantgedrag worden ingespeeld dan ooit mogelijk is geweest. Door beperking van het voorraadrisico wordt de keten efficiënter en  door standaardisering van het online klantcontact kunnen ook op dit punt efficiencyvoordelen worden geboekt. Dit vraagt van fysieke retailers om een fundamentele heroriëntatie op het bedrijfsmodel. In het rapport worden 9 toekomstscenario’s geschetst, met de gevolgen voor de werkgelegenheid en voor de gevraagde kennis en vaardigheden in de retail. Er worden in het rapport tal van aanbevelingen gedaan, zowel aan de bedrijven als aan de overheid en de instituties.

 Download hier het onderzoeksrapport De Retail Transitie

KCH is het overlegplatform voor Human Capital vraagstukken voor werkgevers- en werknemersorganisaties in de retail. Voor meer informatie: www.kch.nl

Voor inhoudelijke vragen over het onderzoeksrapport is het mogelijk contact op te nemen met Henk Gianotten, via bovengenoemde website. 

Fotoalbum overzicht